താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Inclusion Cyst, Mother-cyst, Nabothian Cysts, Ovarian Cyst, Serous Cyst, Meibomian Cyst, Dermoid Cyst, Dentigerous Cyst, Parent-cyst, Piliferous Cyst, Liszt, Assist, Cist, Coexist, Consist, Delist, Desist, Dismissed, Enlist, Exist, Carcinoma, Follicle, Hyperplasia, Abscess, Tumour, Lesion, Parenchyma, Cystadenoma, Metastasis, Tubules. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. നന്ദി. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. A pouch or sac without opening, usually membranous and containing morbid matter, which is accidentally developed in one of the natural cavities or in the substance of an organ. താങ്കളുടെ വിജയകരമായ വാങ്ങലിന്, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന് ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ലഭിക്കും. nīr. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Multi Language Dictionary (50+ Languages). നീര്‍ സഞ്ചി - Neer‍ Sanchi നീര്. Malayalam Translation. നന്ദി. teāli rind, peel. തൊലി noun. Thanks. Please support this free service by just sharing with your friends. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. How to say cyst in Malayalam. | Amazon.in ൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക. Please support this free service by just sharing with your friends. If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. விலங்குகளில் அல்லது செடிகளில் சுரக்கும் நீர்மம் கொண்டுள்ள உட்குழிவான பை (மரு.) Botany A thick-walled resting spore, as in certain algae or fungi. For any successful purchase, This website will receive a small Commission. English To Malayalam Dictionary. If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. Biology A small capsulelike sac that encloses certain organisms in their dormant or larval stage. Cyst: (உயி.) English To Malayalam Dictionary. ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീരു നിറഞ്ഞ മുഴ. A cyst is a sac-like pocket of tissue that contains fluid, air, or other substances. To prevent PCOS, women as well as teen girls must get involve in … Polycystic Ovary Syndrome is curable. രസാശയം - Rasaashayam | Rasashayam By balancing the hormonal levels, PCOS can be treated. More Malayalam words for cyst. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. ഒരു മൊട്ടു സൂചിയുടെ തല വലുപ്പ ത്തിലുള്ള ജലസഞ്ചി (cyst) അടിയിൽ നിന്ന് ക്രമേണ നീങ്ങി അണ്ഡാശയത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ വന്നു പൊട്ടിയാണ് അണ്ഡം വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്. Thanks. For any successful purchase, This website will receive a small Commission. If you find any bugs in this program please report me at jenson555@gmail.com, Multi Language Dictionary (50+ Languages). cyst. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Malayalam meaning and translation of the word "ovary" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ If you're planning to Buy anything from Amazon.in, Consider using this Link. ഏതെങ്കിലും അവയവത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീരു നിറഞ്ഞ മുഴ - Ethenkilum Avayavaththilundaakunna Neeru Niranja Muzha | Ethenkilum Avayavathilundakunna Neeru Niranja Muzha They can grow almost everywhere in the body or under the skin. Pathology An abnormal membranous sac containing a gaseous, liquid, or semisolid substance.